De Oostvaardersplassen vormen een jong natuurgebied van zo'n 5600 ha (56 km²) tussen Almere en Lelystad in de Nederlandse provincie Flevoland. De Oostvaardersplassen zijn van internationaal belang als moerasgebied en overwintergebied voor vogels. Het gebied is ruwweg in twee gedeelten te onderscheiden: een nat (ca. 3600 ha) en een droog (ca. 2000 ha) gedeelte. Het droge gedeelte is een geschikt habitat voor grote grazers.

Het gebied is beperkt toegankelijk voor bezoekers en geniet wettelijke bescherming. Het is vrijwel geheel aangewezen als Vogelrichtlijngebied (5505 ha) en Staatsnatuurmonument (5600 ha). Sinds 1999 bezitten de Oostvaardersplassen het Europees diploma voor natuurbeheer, een erkenning die iedere vijf jaar moet worden geëvalueerd namens de Raad van Europa.

De Oostvaardersplassen worden beheerd door Staatsbosbeheer. In het gebied leven inmiddels al meer dan 25 jaar groepen uitgezette runderen, paarden en edelherten. Deze grote planteneters of hun verwante voorouders worden geacht ook in het verre verleden in Nederland te zijn voorgekomen en mede vorm te hebben gegeven aan het landschap. Men probeert deze zogenaamde grote grazers in dit natuurgebied op een "volledig natuurlijke manier" te laten leven, waarbij bijvoorbeeld kadavers van dode dieren blijven liggen en de dieren ook bij grote voedseltekorten niet wordt bijgevoerd. Dit voor Nederland bijzondere beheersexperiment heeft verschillende malen tot discussie geleid.

Edelhert (Cervus elaphus)
Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
Bruine kikker (Rana temporaria)
 • Edelhert (Cervus elaphus)
 • Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
 • Bruine kikker (Rana temporaria)
 • Oorsprong

  Toen Zuidelijk Flevoland in 1968 droog viel was het gebied waar nu de Oostvaardersplassen liggen als industrieterrein bestemd. Doordat het relatief laag lag, met veel zandputten, was het een nat terrein waar riet, lisdodde en wilg opkwamen. Het gebied werd al snel gevonden door ganzen, eenden en het indertijd zeldzame baardmannetje. Omdat er jarenlang geen behoefte was aan nieuwe vestigingsplaatsen voor bedrijven aldaar kon zich een bijzonder natuurgebied ontwikkelen. De bestemming werd om die reden veranderd in natuurontwikkelingsgebied en de nieuwe spoorlijn Almere-Lelystad werd eromheen gelegd.

  Na het droogvallen van Zuidelijk Flevoland werd er vanuit vliegtuigjes riet uitgezaaid. Dit kwam, samen met het zaad van de wilg, snel tot ontwikkeling. In de Oostvaardersplassen ontstonden zo grofweg drie gebieden: rietland, wilgenbos en water. Het droge gebied werd gedeeltelijk gecultiveerd, gedraineerd en ingezaaid met gras. Toen dit gebied de bestemming natuurgebied kreeg, werden sloten gedicht en poelen gegraven. Er ontstond een ruigte die na enige tijd door grote grazers werd begraasd, te weten herten, half-wilde paarden en half-wilde runderen. Door deze natuurlijke begrazing werden het droge rietland, alsmede de houtachtige opstanden omgezet in een meer halfopen tot open grasachtig landschap.

  In het droge gedeelte lopen inmiddels grote kuddes heckrunderen en koniks (paarden) en edelhertroedels. Deze grote grazers horen waarschijnlijk van nature thuis in een gebied als dit. Door hun gegraas blijft het landschap open en ontstaat er geen ruigte. Op den duur zal door successie de wilg grotendeels verdwijnen. In het gebied zullen struiken als de sleedoorn, de braam en de meidoorn zich een plaats veroveren doordat zij zich middels doornen en stekels tegen de invloed van grote planteneters kunnen beschermen. Er ontstaat dan een milieu waarin beschermd door de doornstruiken ook bomen als de eik zich vestigen. Stukken natuurlijk bos zullen zonder menselijk ingrijpen ontstaan. Op termijn ontstaat dan mogelijk een halfopen landschap zoals dat in zeventiende-eeuwse landschapschilderingen te zien is.

  Oorspronkelijk was er in de nieuwe polder een speciaal terrein voor ganzen gepland, die immers massaal naar de Oostvaardersplassen trokken. Het terrein dat nu door Staatsbosbeheer wordt beheerd, is voorzien van allerlei poelen, zodat ook reigerachtigen dicht bij de broedgebieden voedsel kunnen vinden.

   

  Link Wikipedia

   

  From Address:
  or Map